pristna

Desilosidasijasilcisi isiščesijosi mositisivisirasinosist in desilosivnsio vnesimsio. Čsie sisi bresiz isizkusišesinj, mosirasiš nasijpresij prisitesignisitisi posizosirnosist zasiisintesiresisisirasinisih posidjesitisij, posisasimesiznisikosiv ... asilisi sasimosi, dasi visidisi tusidisi masimasi, dasi nesikasij posičnesiš. Kasikosi pusistisitisi prosifesisisiosinasilnisi vtisis? Nasijlasižjesi s splesitnosi strasinjosi. Posistasivisi sisi isintesirasiktisivnisi CV, posirtfosilisiosi asilisi blosigasij nasi dosimesinisi, ksii bosi sasimosi tvosijasi. Več

edinstvena

Strisic Gosiosiglesi posiznasi osidgosivosir nasi vsasikosi vprasišasinjesi. Resis? Nesi dosibesisesidnosi. Osidgosivosiresi isimajosi posisasimesiznisikisi, kisi usistvasirjasijosi nasi splesitusi isin desilisijosi svosijesi znasinjesi. Nasi isintesirnesitusi sesi posivesizusijesiš s sosimisišljesinisikisi, posigosivasirjasiš osi skusipnisih zasinisimasinjisih, desilisiš nasisvesitesi, isizrasižasiš mnesinjasi. Svesit časikasi, dasi osibjasivisiš svosijesi mosijstrosivisinesi nasi blosigusi asilisi splesitnsii strasinisi. Več

narodna

Kosinkusiresincasi grasidisi splesitnosi prisisositnosist, posislosivnisi pasirtnesirjisi pasi vasis nasijpresij isiščesijosi nasi splesitusi. Isintesirnesit jesi spresimesinisil nasičisin kosimusinisikasicisijesi, posislosivnesi prosicesisesi isin usiprasivljasinjesi s strasinkasimisi. Nusidesinjesi posidposiresi, prisidosibisivasinjesi prosidasijnisih stisikosiv, grasijesinjesi isimesinasi znasimkesi, prosidasijasi asilisi presidstasivisitesiv vasišisih stosirisitesiv. Splesitnasi strasin jesi dasinesis presij nusijnosi osirosidjesi kosit lusiksusiz. Več

Pristna
Edinstvena
Narodna
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI